ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden gebruikt door de NIEUWWW® gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, alsmede door de aan haar gelieerde rechtspersonen. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Begroting: Een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke opgave van de Opdrachtnemer inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de aan de te verrichten Werkzaamheden respectievelijk de te leveren Producten verbonden kosten.
 2. Offerte: Een schriftelijke aanbieding van de Opdrachtnemer als nader omschreven in artikel 3 lid 3.
 3. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden en/of het leveren van Producten verstrekt.
 4. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s) en/of de door hem aangewezen (rechts)personen.
 5. Overeenkomst(en): alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
 6. Producten: al hetgeen de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever heeft verricht, geproduceerd en/of geleverd, daaronder begrepen zaken, programmatuur, foto’s, films, teksten, ideeën, schetsen, tekeningen, modellen, logo’s, namen, merken, ontwerpen, concepten, kleuren, drukwerk, plannen, artworks, standbouw, presentatie displays, meubels etc.
 7. Werkzaamheden: al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen.


Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer met haar Opdrachtgevers sluit;
 • Alle Begrotingen, Offertes en andere aanbiedingen die Opdrachtnemer aan (potentiële) Opdrachtgevers uitbrengt;
 • Al het meerwerk, waaronder ten deze wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van een met een Opdrachtgever gesloten

Overeenkomst boven hetgeen aanvankelijk is overeengekomen wordt geleverd respectievelijk verricht.

 1. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die Overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te(doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle Begrotingen en Offertes van Opdrachtnemer worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.
 2. Indien de Opdrachtgever de aan Opdrachtnemer verstrekte of te verstrekken opdracht tevens aan één of meer derden (heeft)verstrekt of de betreffende opdracht door één of meer derden is geweigerd, is de Opdrachtgever gehouden daarvan aan Opdrachtnemer terstond schriftelijk mededeling te doen.
 3. Begrotingen zijn geheel vrijblijvend; Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.
 4. Offertes gelden voor de duur als op de Offerte vermeldt. Bij gebreke van een vermelding van de geldigheidsduur op de Offerte geldt deze twee weken. Bij gebreke van acceptatie van een Offerte binnen de daarvoor geldende termijn komt het in de Offerte opgenomen aanbod van rechtswege te vervallen en kan de Opdrachtgever daarop géén beroep meer doen.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtnemer zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd dan wel doordat Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever heeft aangevangen.
 6. Een door Opdrachtnemer – in de vorm van een besprekingsverslag of anderszins – aan de Opdrachtgever gezonden opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen uiterlijk vier werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever, schriftelijk geprotesteerd heeft.
 7. Indien geen Begroting, Offerte noch een opdrachtbevestiging aan de Overeenkomst vooraf is gegaan, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig te behelzen.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. De prijs die een Opdrachtnemer moet betalen voor de door Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken worden vooraf, dus vóór uitvoering van de werkzaamheden dan wel vóór levering van zaken, overeengekomen tussen partijen.
 2. De in Offertes en Begrotingen opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen en heffingen.
 3. De door de Opdrachtgever genoemde offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van de offertedatum geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, loonkosten, inkoopprijzen, invoerrechten, belastingen en andere heffingen en subsidies e.d. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de offerte, maar vóór levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Opdrachtgever het recht die verhogingen naar redelijkheid aan de koper door te berekenen.
 4. Is er tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een prijs overeengekomen in een vreemde munteenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de euro op de dag van levering.

 

Artikel 5. Inhoud en uitvoering Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden en te leveren Producten worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.
 2. Meerkosten voortvloeiend uit na totstandkoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen Werkzaamheden en of Producten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende Werkzaamheden respectievelijk Producten.
 3. Opdrachtnemer is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.
 4. Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor de Opdrachtnemer verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs niet meer dan vijf procent (5%) stijgt is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst op die grond te beëindigen. Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs met meer dan vijf procent (5%) stijgt is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang op te zeggen, zulks onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de Werkzaamheden. De ontbinding door de Opdrachtgever kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en dient Opdrachtnemer te hebben bereikt binnen vijf werkdagen nadat de Opdrachtnemer de prijsverhoging schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
 5. Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met Offerte en door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer alle bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, ter beschikking gesteld zijn en tevens van koper een eventuele overeengekomen betalingszekerheid, al dan niet in de vorm van een geopend l/c, is ontvangen.
 6. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het al of niet nakomen door de Opdrachtnemer geen effect zal hebben op de totale overeenkomst.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen Werkzaamheden respectievelijk Producten in hun geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten (op) te leveren. In het laatste geval zal elke deel(op)levering afzonderlijk aan de Opdrachtgever gefactureerd worden. Indien de Opdrachtgever met betaling van een deel(op)levering in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.
 8. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of door dat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig ter beschikking staan, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 9. De leveringstermijn is nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de leveringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk aan te manen, waarbij aan de Opdrachtnemer alsnog een redelijke verlening van tenminste 14 dagen van de leveringstermijn wordt toegestaan. Indien deze termijn wordt overschreden, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat de Opdrachtnemer in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
 10. De Opdrachtgever kan er geen beroep op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de Opdrachtnemer daarvan niet binnen een redelijke termijn nadat koper dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door de Opdrachtgever verstrekte zaken, programmatuur, foto’s films, teksten, ideeën, schetsen, tekeningen, modellen, logo’s, namen, merken, ontwerpen, (3D) concepten, kleuren, etc. garandeert de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer deze in het kader van de Overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
 2. De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot alle door de Opdrachtnemer respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde Producten blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer respectievelijk de door deze ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op of bij de Producten haar naam, alsook de namen van eventueel door haar ingeschakelde derden, te (doen) vermelden.
 4. In de overeengekomen prijs van de Producten is een vergoeding begrepen voor het overeengekomen gebruik van de betreffende Producten voor wat betreft de wijze van gebruik, de vorm, het medium, het doel, het bestemmings- en verspreidingsgebied, de aantallen, de duur, etc. Indien het gebruik van de Producten niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. Zolang de Opdrachtgever niet integraal aan haar (financiële) verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken, al dan niet in gewijzigde vorm of op welke wijze of voor welk doel dan ook en evenmin gerechtigd aan derden zodanig gebruik toe te staan.
 6. Indien de Opdrachtgever integraal aan haar (financiële) verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan is de Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot het overeengekomen gebruik van de Producten.
 7. Gebruik van de Producten anders dan overeengekomen is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer en betaling door de Opdrachtgever van de voor dat aanvullende c.q. afwijkende gebruik nader overeen te komen vergoeding.
 8. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de voldoening van alle muziek-, beeld-, film-, video- en andere rechten, lasten en heffingen aan de betrokken instanties voor het betreffende gebruik van de Producten, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 9. In geval van overtreding door de Opdrachtgever van één of meer bepalingen van dit artikel 5 verbeurt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 100.000,– (zegge: eenhonderdduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 10.000,– (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag dat een ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om staking van het onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding.
 10. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen onverkort beheersen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van alle Producten voor tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verschuldigd, daaronder begrepen eventuele boetes, rentes en andere koste.
 2. Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde Producten eigendom van de Opdrachtnemer totdat al het aan haar ter zake van de levering van deze producten verschuldigde, de inningskosten en rente bij die levering inbegrepen, volledig is betaald.
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze Producten, voordat de eigendom zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is de Opdrachtgever bevoegd om de Producten door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Opdrachtgever zal te allen tijde er aan meewerken dat de Opdrachtnemer haar eigendomsrecht kan effectueren.
 4. Ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door de Opdrachtnemer aan de koper ter hand gesteld in verband met de overeenkomst, blijven de uitsluitende eigendom van de Opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder toestemming niet door de koper gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

 

Artikel 8. Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling steeds contant bij iedere (deel)(op)levering te geschieden, dan wel binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn raakt de Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een hele kalendermaand.
 2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde gestaffelde incassotarief, te vermeerderen met BTW.
 3. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.
 4. De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtnemer in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever – indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap– in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle voor Opdrachtnemer uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 6. Voor de gevallen waarin de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer – wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of anderszins – verplicht is tot vergoeding van schade wegens gederfde winst, wordt de door de Opdrachtnemer gederfde winst gefixeerd op twintig procent (20%) van de dientengevolge gederfde omzet (kosten en honorarium), zulks onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien en voorzover de gederfde winst meer mocht bedragen en onverminderd de overige aanspraken die de Opdrachtnemer ter zake op grond van de wet, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden jegens de Opdrachtgever kan doen gelden.

 

Artikel 9. Reclame

 1. De Opdrachtgever is verplicht de door of namens Opdrachtnemer geleverde Producten terstond na (op)levering te controleren.
 2. Gebreken die (redelijkerwijs moeten worden geacht) terstond (te) kunnen worden geconstateerd dienen binnen twee werkdagen na (op)levering schriftelijk, per email, bij Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen en deze gebreken voor rekening en risico van de Opdrachtgever blijven.3. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, per email, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.
 3. Alle overige door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Opdrachtnemer of andere gebreken in de door haar geleverde Producten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 4. In geval van tijdig gemelde terechte reclames zullen de betreffende Producten ofwel worden vervangen ofwel aan de Opdrachtgever worden gecrediteerd, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.
 5. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.
 3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het door de Opdrachtnemer in het kader van de betreffende Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 5. Onverminderd hetgeen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer, behalve die welke door Opdrachtnemer is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens schade, waarvoor Opdrachtnemer ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.
 7. Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, ook door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt van derden, jegens de Opdrachtnemer nimmer meer rechten doen gelden dan Opdrachtnemer jegens de betreffende derden kan doen gelden.

 

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

 1. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt Opdrachtnemer niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, heeft zij het rechtte vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Indien de Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen van de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de Opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, ziekte van personeel, lockdown, verspreiding van epidemie/virus,  (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), sluiting luchthaven /zeehaven, weigering het land binnen te gaan, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of haar leveranciers of aardbevingen, overstromingen, tornado’s, brand en andere Acts of God.

 

Artikel 12. Service

 1. Er kan service worden verleend bij het operationeel maken van onze aanbieding indien zulks wordt verlangd en wel op basis van uitvoering in regie.
 2. Servicekosten tijdens beurzen en evenementen zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in onze offerte.

 

Artikel 13.  Annulering

 1. Annulering van een order door onze cliënten wordt behoudens het in 13.2 gestelde alleen geaccepteerd indien de koper de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard, en de koper voorts bewijze van vooraf bepaalde ‘overig’ schadevergoeding vergoedt 25% van het op door ons te leveren goederen betrekking hebbende gedeelte van de Overeenkomst.
 2. Overeenkomsten voor het niet standaard of speciaal op maat geleverde Producten kunnen nimmer worden geannuleerd.

 

Artikel 14. Tussentijdse ontbinding

 1. De Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:
  • de Opdrachtgever in verzuim is, dan wel enige (betalings)verplichting jegens de Opdrachtnemer niet nakomt;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslaglegging of liquidatie komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.
 2. In geval van beëindiging in de zin van lid 1 van dit artikel is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle reeds door de Opdrachtnemer gemaakte kosten en is de Opdrachtgever gehouden die kosten te vergoeden.

 

Artikel 15. Montage en verhuur

 1. Montage en verhuur geschieden op basis van onderhavige voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 16. Strijdigheid met wettelijke bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd. Doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. In de verhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

 1. Geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 19. Klachten

 1. Een klacht over de geleverde zaak kan in behandeling worden genomen indien zij binnen 7 kalenderdagen na levering volledig en duidelijk omschreven schriftelijk bij de Opdrachtnemer wordt ingediend.
 2. Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Een klacht over een geleverde zaak, die wel aan de kwaliteiten voldoet, maar die niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever deze wenst te gebruiken, wordt niet aanvaard.

 

Artikel 20. Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden

 1. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voor waarden of overeenkomst onverlet.
 2. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor die bepalingen een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.